Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaakysz akysz
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viatwice twice
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viamessclew messclew
rooted
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaakysz akysz
Reposted fromFlau Flau viaakysz akysz
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaakysz akysz

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaakysz akysz
0993 6165
Reposted fromnutt nutt viaohhh ohhh
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir "Imperium Ognia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamessclew messclew
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viacoeurina coeurina
5183 8447
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakysz akysz
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaakysz akysz
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaakysz akysz
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl