Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
9060 5a6d
Bridal veil
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacoeurina coeurina
8861 fa04
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamoai moai
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viacoeurina coeurina
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Niesamowite jak zbliża SMS zakończony czerwonym serduszkiem. Nieśmiali kończą zielonym albo niebieskim. Fajnie działa buźka z serduszkowym buziakiem. No i lajk. Człowiek rośnie, licząc lajki. Lajkujący natychmiast stają się przyjaciółmi, wobec niereagujących stajemy się nieufni, a ci, którzy stawiają negatywny komentarz, to wrogowie.
— Katarzyna Nosowska „A ja żem jej powiedziała”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiksz wiksz
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viacoeurina coeurina
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viawiksz wiksz
4011 3a8a 500
Reposted frommakle makle viacocaineblues cocaineblues
8065 1831 500
Źródło:mirei-chan
Reposted fromweightless weightless viacoeurina coeurina

Harukas 300 observation deck. Osaka, Japan.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacocaineblues cocaineblues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl