Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0555 21e6 500
Wołowiec.
fot: Monika Łapińska‎
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaejze ejze
3471 c07c 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viaejze ejze

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
6435 2fed
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viawiksz wiksz
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
Reposted fromshakeme shakeme vianoelya noelya
1062 5a7f 500

passivites:

Gartenpavillon Stift Melk Wall Murals
Johann W. Bergl

Reposted fromerial erial viaoverthinking overthinking
3686 3985 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawiksz wiksz
Lofoten, Norway
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viacotarsky cotarsky
6197 c689 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaphilomath philomath
5222 a203 500

dennybitte:

a comfortable day on the coast

Lofoten / Norway

by Denny Bitte

Reposted frommismehellawes mismehellawes viaphilomath philomath
1352 fa38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
3334 439b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viawiksz wiksz
Reposted fromshakeme shakeme viaoverthinking overthinking
Czeka Was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
— Zbigniew Herbert // List do studentów PWST
Reposted fromverronique verronique vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl